top of page

Omladinski centar B39
Novi Beograd | Srbija

 

Kategorija 
Program 
Tema 

Godina 
Površina 
Status  

Kultura
Kulturni centar
Mreža omladinskih centara
2010
10000m2
Koncept
Diplomski rad 

Kako mladim ljudima u Beogradu omogućiti inspirativan prostor za prikupljanje i distribuciju korisnih informacija iz različitih oblasti kulture i njihovo plansko povezivanje, usmeravanje i koordinisanje? Ideja je da se formira institucija u kojoj korisnici nisu samo konzumenti kulture, već je i generišu, čime daju novu dimenziju prostoru kulture. Istraživanje se bazira na sledećim predpostavkama:

  • da će različite metode kulturne transdisciplinarnosti i umrežavanja koje bi omogućio prostor centra, doprineti poboljšanju svesti mladih ljudi o potrebi kulturne integracije u urbanoj sredini grada Beograda.

  • da je Novom Beogradu, kao opštini sa najvećim brojem mladih u Beogradu, neophodan veći broj objekata kulture i centara za mlade u cilju promovisanja savremenih kulturno društvenih vrednosti.

Spontanom integracijom različitih oblasti kulture u okviru objekta, dolazi do formiranja prostora koji je na granici kolektivnog i individualnog, otvorenog i zatvorenog, provincijskog i planetarnog. Prostor kulture je fluidni medij koji je u stalnoj interakciji sa svojim korisnicima. 

Forma objekta generisana je kombinacijom platformi koje funkcionalno predstavljaju različite kulturne discipline, na čijim presecima se odvijaju glavni događaji u centru. Odstupanje od klasične kompozicije zidova i tavanica rezultiralo je time da zid postaje pod ili se izvija u tavanicu i obrnuto. Zidovi i tavanice više nisu samo konstruktivni element, oni su prvenstveno sredstvo za oblikovanje prostora. Ceo prostor je koncipiran kao fleksibilan i aktivan prostor za socijalizaciju, pri čemu je svaki od navedenih elemenata moguće koristiti na različite načine u zavisnosti od potreba korisnika.

bottom of page